ΝΕΟ ΔΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

Την 26-09-2016 δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 3061/26-09-2016, τεύχος Β΄, η αριθ. 3133.1/76888/2016/08-09-2016 Κοινή Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Καθορισμός τύπου Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), κριτήρια έκδοσης, προϋποθέσεις θεώρησης και ανανέωσης του».
Οι αλλαγές στο νέο ΔΕ.Κ.Π.Α. περιλαμβάνουν και πίνακα καταχώρισης των Ελλήνων και κοινοτικών εργαζομένων που επιβιβάζονται – αποβιβάζονται του πλοίου αναψυχής, πέραν των υπηκόων τρίτης χώρας που προϋπήρχε, για να διασφαλιστεί ο έλεγχος της τήρησης των όρων ασφάλειας, διαμονής και ασφάλισης των εργαζομένων / απασχολούμενων σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής.
Συγκεκριμένα για την έκδοση και τη θεώρηση του νέου ΔΕ.Κ.Π.Α. προσκομίζονται στην Λιμενική Αρχή τα παρακάτω αποδεικτικά:
α. Έγγραφο εθνικότητας του πλοίου. Σε περίπτωση προσωρινού Εγγράφου Εθνικότητας, η διάρκεια ισχύος του ΔΕ.Κ.Π.Α. είναι ίση με τη διάρκεια ισχύος του προσωρινού Εγγράφου Εθνικότητας.
β. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφαλείας (VERIFICATION) του πλοίου, από το οποίο προκύπτει η αξιοπλοΐα του πλοίου και η ασφάλεια των επιβαινόντων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από το κράτος του οποίου τη σημαία φέρει το πλοίο.
γ. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αντίστοιχη βεβαίωση ασφάλισης που έχει εκδοθεί από τον πάροχό της.
δ. Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α’ 75) του πλοιοκτήτη ή σε περίπτωση εταιρείας του νομίμου εκπροσώπου αυτής, από τα οποία να προκύπτουν ο διορισμός κυβερνήτη και ο ορισμός εκπροσώπου και χρήστη του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα.
ε. Αποδεικτικό πληρωμής του Τέλους Παραμονής και Πλόων του άρθρου δέκατου τρίτου του ν.4211/2013 (Α΄ 256), ως εκάστοτε ισχύει.
στ. Αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ικανότητα του Κυβερνήτη για την διακυβέρνηση του πλοίου αναψυχής.
ζ. Έγγραφο / πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η πλοιοκτησία ή η εκπροσώπηση του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής.
η. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που από την νομοθεσία της χώρας τους δεν προβλέπεται υποχρεωτική η έκδοση των εγγράφων εθνικότητας, ασφαλείας και πλοιοκτησίας ή εκπροσώπησης των περιπτώσεων (α), (β) και (ζ) της παρούσης για την κατηγορία μεγέθους τους, προσκομίζεται οποιοδήποτε ναυτιλιακό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ιδιοκτησία, η εθνικότητα και το μήκος του σκάφους καθώς και ο αριθμός, ο τύπος και η ιπποδύναμη των μηχανών που φέρει (πχ αποδεικτικό πληρωμής φόρου, έγγραφο αγοράς).
Επιπλέον, επειδή με τον ν. 4256/14 (Α’ 92) τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση να λαμβάνουν άδεια απόπλου ή να δηλώνουν αντίστοιχα κατάπλου, υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων γ και δ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου και της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη διέλευση των συνόρων, με το νέο ΔΕ.Κ.Π.Α. προβλέφθηκε η ετήσια θεώρηση του αντίστοιχου εντύπου.
Recommended Posts
elafonissi